وی‍ژگی تلویزیون های شهری

ارائه تصویر متحرک
اکران چند تیزر مختلف ای یک شرکت در یک روز (تا ۵ تیزر)
تعویض تیزرها بدون اتلاف وقت در زمان مورد نیاز مشتری
سایز بسیار بزرگ (تا ۶۳ متر مربع، فقط صفحه تلویزیون)
برای سفارش دانستن این موارد مفید است:
قراردهای این شرکت به صورت یک ماهه تا یک ساله است.
باکس تیزرها ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۳۰ ثانیه ای است.
هر تیزر ۱۵۰ بار در شبانه روز پخش می شود. (جمعا ۴۵۰ مرتبه از ۳ تلویزیون)
زمان پخش روزانه تلویزیون ها از ساعت ۶ صبح تا ۱ بامداد است.
آگهی های خارجی با ۲۰ درصد افزایش قیمت نسبت به آگهی های داخلی محاسبه می شود.
کمترین مبلغ برای قراردادهای این شرکت پخش آگهی ۱۰ ثانیه ای برای یک ماه با ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و بیشترین قیمت برای آگهی ۳۰ ثانیه ای در طول یک سال به قیمت ۳۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.