هشت روش شروع کسب و کار

هشت روش شروع کسب و کار
اگر شما هم شب يه اکثر کارآفر ين ها باش يد احتما ً لا ثروت عظيمي بر اي آغاز فعاليت نداريد بنابرا ين
مجبور هستيد با هر چه دا ريد يعني سرمايه نسبتًا اندک کار را آغاز ک نيد. بر اي موفقي ت در اي ن راه
جذب منابع ما لي بيروني و صرفه جويي معقول بهترين روش ها هستند. در مقاله حاضر به هشت روش
براي شروع موفق و کم هزينه کسب و کار اشاره مي شود.
١- ارزان زندگي کنيد: مطالعه خاطرات کارآفرين هاي موفق که تقريبًا از صفر آغاز کردند نشان مي دهد
امکان ص رفه ج ويي هم در ه زينه ه اي زند گي و هم شرکت کام ً لا وجود دار د. خري د هوشمندانه، ثبت
موارد ه زينه ه اي زند گي و کار، شناس ايي اول ويت ها بر اي ه زينه کردن پول و برنامه ريزي ه زينه از مهم
ترين عوامل ارزان زند گي کردن هستند. اجازه ندهيد تجهيزات يا اسباب لوکس و گران قيمت شم ا را
وسوسه کن د. مطمئن با شيد پس از به سو د رسيدن کسب و کار به تد ريج توان خ ري د اي ن اسباب و
تجهيزات را پيدا خواهيد کرد.
٢- از روش ه اي خلاق تا مين ما لي بهره بب ريد: امکان يافتن سرم ايه گذار يا گرفتن وام ه ا با بهره بالا
وجود دارد اما هر چه کمتر از اين نوع منابع ما لي استفاده کنيد، بهتر است. از سرمايه اي که خود جمع
کرده ايد يا کمک ما لي اعضاي خانواده يا دوستان استفاد ه کنيد. در اين حالت مجبور نيستيد بهره
بپردازيد يا در مهلت مشخص پول را بازگردانيد و نيز از جاه طلبي هاي شما کاسته خواهد شد.
٣- کوچک آغاز کنيد: هر چه او لين خط تو ليد شما بزرگ تر باشد پو لي که بر اي راه اندا زي آن بايد
هزينه کنيد، بيشتر است. هرگز تصور نکنيد در آغاز کار بايد با گسترد گي توليد خود بازار را متعجب
کنيد. در آغاز کار بر تعداد قابل مديريت کالاها و خدما ت تمرکز کنيد. منظور تعداد کالاها و خدما تي
است که شما با پولي که نقدًًا در اختيار داريد، مي توانيد براي مدتي منطقي توليد کنيد. آهسته برويد تا
بتوانيد هميشه به فعاليت خود ادامه دهيد.
٤- منابع ما لي را صرف عناصر درآمدزا کنيد: استفاده صحيح از منابع ما لي محدود کليد راه انداختن
کسب و کار با بودجه محدود است بر اي مثال صرف هزينه بر اي کارکنان با ارز ش و سودآور و خريد
تجهيزات حياتي جزء اين موارد هستند.
٥- از روشهاي ارزان اما موثر بازا ريابي استفاده کنيد. ترتيبي د هيد که ديگران بر اي شما تبليغ کنن د.
کار را با دادن آگهي در نشريات و بولتن هاي محلي آغاز کنيد. اولويت نخست تبليغ در جايي است که
مخاطبان اصلي شما حضور دارند. بايد آن ابزارهاي رسانه اي را که هواداران زيادي بين مخاطبان اصلي
شما دارند، بيابيد. بسياري از کارشناسا ن معتقدند شرکت ها بايد بخش بزرگ ي از سود خود را صرف
تبليغ کنند،اين به معناي ولخرجي در تبليغات يا تبليغ در رسانه هاي کم طرفدار نيست.
٦- هوشمندانه استخدام کنيد: با توجه به ساختار فعاليت شرکت، اگر امکان دارد از نيروي کار نيمه وقت

استفاده کنيد. در اين حالت نيروهاي متخصص و ارزشمند مجبور ن مي شوند تمام وقت خود را صرف
حضور در محيط کار شما کنند. در بسياري از موارد اين اجبار آنها را از همکا ري با شما باز مي دار د.
همچنين به ياد داشته با شيد که در آغاز کا ر در حوزه ه ايي که توانايي دا ريد بر اي انجام آنها از نيروي
کار خارج شرکت استفاد ه نکنيد. در حال حاضر بسياري از شرکت ها در ايالات متحده دار اي کارکنا ني
هستند که د ر خانه مسوو ليتهاي شغلي خود را انجام مي دهند. اين روند رو به افز ايش است و باعث
کاهش هزينه زيرساخت براي کسب و کارها مي شود.
٧- بهترين قراردادها را منعقد کنيد: آنچه بسياري از کارآفرين ها نمي دانند اين است که درباره هر چيز
مي توان مذاکره کر د. از هزينه تجهيزات تکنولو ژيک گرفته تا صورتحساب هايي که طراح سايت شما
فرستاده اس ت. صرفًا به اين د ليل که ر وي صورتحساب نوشته شد ه قيمت مقطوع به اين معنا نيست که
نمي توان چانه زد و مذاکره کر د. بدترين حالتي که در پايان مذاکره ممکن است رخ دهد پاسخ منفي
فروشنده است اما در بسياري موارد مذاکره جواب مي دهد. هرگز تصور نکنيد چانه زدن ارزش اش را
ندارد. رقم تخفيف چند خريد را جمع کنيد،آنگاه متوجه خواهيد شد با مذاکره چه ميزان در هزينه ها
صرفه جويي کرده ايد به ويژه هنگا مي که قصد دا ريد به طور نقد پول کالا را بد هيد، در چانه زد ن در
موقعيت بسيار بهتري قرار داريد.
٨- تجهيزات ارزان بخريد: از نرم افزار گرفته تا دستگاه فکس يا مرکز تلفن سانترال، بسياري از تجهيزات
فني موردنياز کسب و کارهاي جديد در بازار وجود دارد فقط بايد براي يافتن آنها تلاش کنيد. براي آنکه
اين ابزارها نقص نداشته باشند، هنگام خريد آنه ا را آزمايش کنيد و ا ز فروشنده ضمانت بخوا هيد. قيمت
دستگاه هاي الکترو نيک دست دو م گاه تا ٥٠ درصد پايين تر از دستگاه هاي نو است. تصور نکنيد فقط
شرکت ه اي کوچک ا ز اين روش بر اي خريد استفاده مي کنن د. همه شرکت ها با اندازه ه اي مختلف
طبق نيازي که دارند به خريد چنين دستگاه هايي مي پردازند.