پیشینه ی تبلیغ در ایران

نخستین وسیله ی آگهی رسانی ، نصب تابلو روان و جارچی ها بوده است و استفاده از آگهی تبلیغاتی در ایران به ادوار باستانی باز می گردد. اما پیشینه آگهی در تاریخ معاصر ، نخست به صورت دیوار کوبو درج در نشریه ها بابشد و سپس رواج پیدا کرد . باید دانست که پیشینه آگهی در رسانه های جمعی ایران بدین ترتیب بوده است:دیوار کوب ، نشریه های ادواری ، کتاب ، سینما ، رادیو ، تلویزیون و ... افزون بر اینها نشر آگهی های مستقیم – به تقلید سایر کشور ها - به اشکال مختلف دیگر ، از جمله به صورت :
بودجه بندی برنامه های روابط عمومی
برای هزینه های موجود در روابط عمومی ، راهنماهایی وجود دارد . این راهنماها به یک روابط عمومی کمک می کند تا مبنای دقیق برای بودجه خود در نظر بگیرند که طی آن علاوه بر هزیننه های اصلی ، مخارج فرعی و جانبی هم منظور نمایند . به طور کلی ، برای هر یک از بخش ها و اقداماتی که آن ها انجام می دهند باید بودجه خاصی در نظر گرفت که بسته به نوع سازمان و میزانسرمایه ای که ساززمان دارد . این هزینه ها تفاوت می کند .
بر این اساس بودجه روابط عمومی باید بر اساس برنامه های زیر تدوین شود:
الف – ارتباط رسانه ای :ارتباط رسانه ای ، بزرگترین اثر را بر موفقیت یا شکست برنامه دارد .علی رغم پیشرفت های فراوان در زمینه عرضه فناوری ، روابط عمومی ، یک تجاترت رابطه ای بوده و خواهد بود . روابط عمومی باید توانایی های رسانه ای قدرتمندی داشته باشد . به هر شکل ، تعیین هزینه ها در امر ارتباط رسانه ای باید موارددی از قبیل : تطابق با تقویم های نشریات ، پیگیری مطالب نشریات ، تداوم تماس با تحلیل گران بنام و معروف ، بهره گیری از فرصت های مصاحبه وبالاخره هزینه های جانبی برای مکالمات ، پست ، تکثیر عکس و مواردی نظیر آن باشد .
ب - انتشارات :انتشارات به عنوان بلوک های ساختمانی هر برنامه روابط عمومی محسوب می شوند . یک نشریه 2 صفحه ای به 5 تا 10 ساعت نوشتن و ارتباط با رسانه های مرتبط نیاز دارد . هزینه های انتشار و توزیع چنین نشریهای نیز نباید فزونی یابد . راه حل مهم در این زمینه ، استفاده از مطبوعات و رسانه های ملی است چرا که هزینه بسیار کمتری را می طلبد .
ج – مطالعات موردی و مقالات مرتبط با آن ها : جز در مواردی که این مقالات موردی ، کاربرد متقابل داشته باشند ، باید تلاش کرد آن ها را به صورت خلاصه و در قالب مقاله ای با واژه های کم تهیه نمود . وقتی یک گزارشگر به خلاصه نویسی علاقه نشان می دهد ، باید سعی شود تا در برقراری ارتباط با مشتری از وی استفاده ی بیشتری به عمل آید . با این نوع کارکرد شدکتت ها از روابط عمومی خود بهره ی بیشتری خواهند گرفت و شاهد بازدهی تبلیغات و بودجه ی آن ها خواهند بود.