گیت بازرسی

گيت كنترل تردد متداول ترين سيستم براي بازرسي و كنترل تردد افراد در زمان ورود و يا خروج از اماكني است كه كنترل تردد در آنها ضروري ميباشد ، از قبيل : فرودگاه ها ، سالن هاي كنفرانس و سخنراني ، ورودي اماكن و ادارات دولتي ، مدخل ورودي دفاتر مقامات عاليرتبه ، خروجي انبارها و كارگاه ها و .  .  .  .  .

اصولا با توجه به نام فني گيت :  WALK-THROUGH WEAPONS / METAL DETECTOR ميتوان استنباط نمود كه اين سيستم بيشتر براي كشف سلاح كمري و جلوگيري از ورود آن به اماكن حفاظت شده طراحي و توليد گرديده كه استفاده از آن به اين منظور بدون هيچ محدوديتي بسهولت انجام ميپذيرد .

اما امروزه ازاين سيستم براي اهداف ديگري نيز استفاده ميگرددكه درآن كشف فلزات بمراتب كوچكتر از يك سلاح كمري مدنظر ميباشد از قبيل : انوع سلاح سرد ، گوشي همراه ، ابزار و قطعات فلزي در خروجي كارگاه ها و .  .  .  كه در اين حالت ميبايست عوامل تاثير گذار در تنظيم و استفاده از سيستم را به دقت مورد توجه قرارداد ، هرچند امروزه پيشرفت هاي دانش الكترونيك توانسته است با استفاده از امكانات و سيع ميكروپروسسورها بطور قابل ملاحظه اي تأثير عوامل خارجي را در سيستم گيت كاهش دهد ، اما توجه به آنها به هرشكل در اخذ بالاترين ضريب بهره وري از گيت بسيار مؤثر ميباشد .

 گيت چه گونه كار ميكند ؟
سنسور هاي موجود در ديواره هاي گيت با توجه به ضريب حساسيت تنظيم شده در حافظه گيت كه توسط اپراتور انتخاب ميگردد نسبت به كشف فلز همراه عابر اقدام مينمايد ، اما عوامل ذيل بطور نسبي در اين عمل تأ ثير ميگذارند .


1- مكان استقرار گيت
 يكي از مهم ترين نكات  استفاده از گيت ، توجه به مكان استقرار آن ميباشد كه ميبايست ضمن رعايت نكات حفاظتي بسيار مهم در تعيين مسير ورود و خروج عابرين ، تأثيرعوامل فيزيكي محيط را از هر جهت مورد توجه قرارداد ،  در ذيل به عمده ترين عوامل فوق و تآثير هريك از آنها بطور نسبي اشاره شده است :

(1 ) -  مقدارفلز موجود در مصالح كف و سقف محل استقرار گيت و فاصله آنها با بدنه گيت كه در اكثر موارد قابل رويت نيستند از قبيل ( آرماتور ، تيرآهن ، رابيتس سقف كاذب و .  .  .  .  )

(2 ) - فلزات ثابت موجود در اطراف ديواره گيت در صورتي كه فاصله آنها با هريك از ديواره ها كمتر از 50 سانتيمتر باشد از قبيل ( پنجره ، ستون ساختمان ، چهارچوب فلزي و .  .  .  .  )

(3 ) - فلزات متحرك غير قابل انتقال در اطراف ديواره ها و يا در مقابل محل عبور گيت در صورتيكه فاصله آنها كمتر از 100 سانتيمتر باشد از قبيل ( درب فلزي ، دربهاي اتوماتيك و .  .  .  .  )

(4 ) - كليه تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي كه داراي ميدان الكترومغناطيس هستند و يا با امواج فركانسي قوي كار ميكنند از قبيل ( انواع الكتروموتور ، كابل هاي برق فشارقوي ، ترانسفورمرهاي مبدل ، مونيتوركامپيوتر ، اطاق پست برق ،  اطاق هاي كنترل دوربين مدار بسته ، مراكز مخابراتي بيسيم و .  .  .  .  ) كه در مجاورت محل استقرار گيت باشند .

بايد توجه داشت كه سازندگان گيت با استفاده از امكانات الكترونيك تلاش مينمايند كه اثرات عوامل بيان شده را به حداقل ممكن كاهش دهند به نحوي كه بتوان از گيت در اكثر مكانهاي مورد نظر استفاده نمود ، بعنوان مثال گيت ها قادر هستند بطور نسبي خود را با فلزات ثابت محيط نصب هماهنگ و اثر آنها را در زمان تنظيم به حد اقل برسانند و يا با تشخيص فركانس ها و پارازيت هاي مزاحم محيطي ، خود را خارج از ميدان تأثير آنها  تنظيم نمايند ، اما بهرجهت هريك از اين عوامل ميتوانند بر عمل كرد گيت تأثير بگذارند و شما را در استفاده از گيت به نسبت اثر خود محدود نمايند .

2- بزرگي فلز
بديهي است هرچه فلز همراه عابر بزرگترباشد ، اثر آن بيشتر و سيستم آن را به سهولت كشف و اعلام مينمايد ، اما بايد توجه داشت كه كليه گيت ها حسب سيستم  الكترونيك بكارگرفته شده در آنها در بهترين شرائط استقرار و بالاترين ضريب تنظيم حساسيت ، نميتوانند هر فلز كوچكي را تشخيص دهند ، در اين مورد اندازه كوچكترين فلز قابل تشخيص براي هرگيت ، توسط شركت سازنده مشخص ميگردد  اما در كليه گيت ها ، فلزات كوچكتر از حد توان تعريف شده توسط سازنده ، در فاصله نزديك  به ديواره ها ( كمتر از 10 سانتيمتر ) به دليل بالا تر بودن ضريب حساسيت نسبت به ساير نقاط سطح عبور، كشف ميگردد .

3- سرعت تردد عابرين
سرعت حركت عابرين از درون گيت بيشتر در تشخيص فلزات كوچك مؤثر ميباشد ، بدين معني كه هرچه عابر از درون گيت سريعتر عبور نمايد امكان تشخيص فلز همراه وي به نسبت اندازه آن با توجه به ضريب حساسيت و ضريب سرعت تردد تنظيم شده توسط اپراتور كاهش ميابد ، لذا بهتر است با توجه به شرائط تنظيم گيت ، اپراتور از عابرين بخواهد كه با سرعت مناسب از درون گيت عبور نمايند .

4- جهت عبور فلز
با توجه به اينكه فلزات همراه عابر از شكل يكنواختي برخوردار نيستند لذا جهت عبور آنها برحسب شكل ، از بين ديواره هاي گيت حائز اهميت است ، بعنوان مثال تشخيص گوشي همراه برحسب اينكه در چه جهتي نسبت به شكل آن از گيت عبور نمايد حتما متفاوت خواهد بود ، هرچند كه  امروزه در گيت هاي پيشرفته ، با استفاده از سيستم B.A.D تأثير اين مسئله بسيار كم و ناچيز شده است ولي در برخي از موارد بخصوص در زمان عبور فلزات كوچك احتمال بروز آن مشاهده ميگردد .

5- جنس و آلياژ فلز
اصولا در سيستم PI اثر فلزات مختلف حسب نوع آلياژ آنها بر سنسور هاي گيت متفاوت ميباشد ، آزمايشات انجام شده در اين خصوص نشان داده است كه اثر انواع فلزات گروه FERROUS  از گروه فلزات NONFERROUS بيشتر است ، هرچند كه تفاوت فوق جز در مواردي كه فلز كوچك باشد ، در حدي نيست كه خللي در كار سيستم وارد نمايد .

6- لوازم همراه عابرين
تجربه استفاده از انواع گيت در اماكن نصب شده نشان داده است كه اكثر عابرين داراي كيف دستي ويا تلفن همراه ميباشند كه در صورت عبور با اين وسائل از درون گيت ، مسئله تشخيص فلز مورد نظر در هرشرائطي لوث ميگردد ، زيرا فلز موجود در اين وسائل داراي حجم زيادي ميباشد بخصوص كيف هاي دستي اداري كه داراي قاب فلزي بزرگي هستند .

به همين دليل امروزه در كنارگيت ها از دستگاه X-ray براي بازديد وسائل درون كيف و عدم عبور آن از درون گيت استفاده ميگردد ، اما با توجه به اينكه اكثر سازمانها از دستگاه هاي X-ray  به دليل مشكلات خريد ، حمل و ترخيص و  قيمت بسيار گرانشان ، استفاده نمي نمايند ، شركت مديس براي حل اين مشكل اقدام به طراحي و ساخت دونوع رمپ كنترل براي دريافت اين گونه وسائل از عابرين ، قبل از عبور از گيت نموده است ، كه با استفاده هريك از آنها ، ميتوان بهترين بهره وري ممكن را در كنترل تردد و افزايش ضريب حفاظت فيزيكي محل ايجاد نمود .

 خصوصيات يك گيت خوب چیست؟

شايد توجه به اين مهم كه يك گيت خوب داراي چه خصوصيت هائي بايد باشد تاكنون بصورت كاملا فني مورد توجه قرار نگرفته باشد ؟ زيرا مشاهده ميگردد كه در چند سال گذشته  انواع گيت هاي توليد شده توسط كمپاني هاي مختلف  به هر دليل  توسط  متخصصين و مسئولين حفاظت سازمانها و نهاد هاي دولتي مورد توجه و استفاده قرار گرفته است ، كه در بيشتر موارد نام كشور سازنده و يا شكل ظاهري و پارامترهاي نه چندان مهم اين گونه گيت ها ، دليل اخذ تأييد و خريد آن گرديده است ، بدون آنكه عملكرد واقعي گيت در شرائط مختلف و ديگر نكاتي كه دور از چشم تيزبين شما و به عبارتي در جان گيت قراردارد مورد توجه و آزمون واقع شده باشد ‍‍؟

 1- قابليت نصب در شرائط متفاوت
با توجه به مطالب مندرج در  ( بند5 بخش ،گيت چه گونه كار ميكند)  توجه به اين نكته مهم است كه يك گيت بتواند خود را نسبت به شرائط محيط نصب ، به خصوص فلزات ثابت و متحرك اطراف ، خود را به گونه اي تطبيق دهد كه توان حساسيت كشف آن كاهش نيابد و امكان استقرار آن در هرمكان مقدور باشد ، مگر آنكه تأثير ميدانهاي الكترومغناطيس و يا شدت دامنه فركانس هاي واقع در محيط در حدي باشد كه ميدانهاي مغناطيسي و يا فركانس كارگيت را مختل نمايد .
2- سرعت تشخيص حسب فاصله زمان عبور دو فلز متوالي
تجربه نشان داده است كه سريع ترين تردد از درون گيت توسط عابرين نميتواند كمتراز يك ثانيه باشد ، يعني در هر ثانيه يك نفر ميتواند از درون گيت عبور نمايد ( دبي عبور از گيت )  ، اما ممكن است يك نفر عابر دو فلز را در يك امتداد در جلو و عقب بدن خود مخفي نمايد ، بعنوان مثال ( پشت قلاب كمربند در جلو  و زيركمربند در گودي كمردر پشت ) درچنين شرائطي اگرهريك از عابرين بطور متوالي در يك ثانيه ازگيت عبور نمايد به يقين دو فلز متوالي ذكر شده توسط يك عابر در زمان كمتري نسبت به عبور دو عابر متوالي از گيت عبور مينمايند ، لذا سيستم گيت بايد قادر باشد هر دو فلز را بطور مجزا شناسائي و اعلام نمايد . كه معمولا اين زمان در يك گيت خوب حدود 1/0  الي 4/0 ثانيه ميباشد ، بطور مختصر ميتوان گفت كه يك گيت خوب  بايد بتواند فلزاتي را كه با سرعتي بين 10 متر الي 3 متر بر ثانيه عبور مينمايند شناسائي و اعلام دارد ( توان كشف در حد بالاي سرعت عبور ) اما همين نكته در زماني كه عابر باسرعت بسيار كم از درون گيت عبور ميكند نيز به همان اندازه از اهميت بالائي برخوردار است كه بطور مختصر ميتوان گفت يك گيت خوب بايد بتواند فلزاتي را كه با سرعتي بين 2 سانتيمتر الي 10 سانتيمتر بر ثانيه عبور مينمايند شناسائي و اعلام دارد ( توان كشف در حد پائين سرعت عبور )

3- نمايش عبور يك فلز بطور مشخص در كليه شرائط تنظيم گيت
معمولا در پانل نصب شده در روي كتيبه گيت ها ، تعدادي چراغ كوچك وجود دارد ، كه در زمان تشخيص فلز عبور كرده از درون گيت حسب اندازه فلز چند عدد از آنها روشن ميشود ، نكته قابل ملاحظه در اين پارامتر اينست كه تعداد چراغ هاي روشن براي حجم ثابتي از فلز بدون تأثير پارامترهاي تنظيم شده در گيت از قبيل : ضريب حساسيت ، سرعت تردد و . .  . همواره ثابت باشد ، بعنوان مثال در يك گيت خوب تعداد چراغ هاي روشن در زمان عبور يكنواخت يك سلاح سرد بايد همواره يك عدد ثابت باشد ( مثلا 4 چراغ ) نه اينكه برحسب  تنظيمات متفاوت  تعداد آن تغيير كند ، اين نكته از اين نظر حائز اهميت است كه اپراتور به سهولت ميتواند اندازه فلز عبور كرده از گيت را در كليه شرائط تنظيم بطور دقيق تشخيص دهد .

4- تشخيص يكنواخت و ثابت يك فلز مشخص در عبور از كليه نقاط سطح عبور گيت
يكي از خصوصيات سيستم كشف فلز ، مورد استفاده در انواع گيت ها ، اينست كه هرچه فلز به سنسورهاي تشخيص ( نصب شده در ديواره هاي گيت ) نزديك تر باشد ، اثر آن بر سيستم بيشتر است ، اين پديده باعث ميشود كه اعلام اين تأثير در بخش نمايشگر گيت ( نصب شده در پانل كنترل روي كتيبه ) برحسب دوري و نزديكي فلز به ديواره هاي گيت براي يك فلز ثابت همواره متفاوت باشد ، به عنوان مثال فرض كنيد عابري با يك سلاح گرم ( قرارگرفته در پشت قلاب كمربند ) از درون گيت عبور نمايد و تعداد 3 چراغ در بخش نمايش گر روشن گردد ، حال اگر همين عابر سلاح فوق را در سمت چپ ويا راست كمر خود قراردهد و ازگيت عبور كند ، تعداد 6 چراغ و يا بيشتر روشن ميگردد ، اين تفاوت در دو مرحله عبور به خاطر فاصله سلاح از ديواره هاي گيت پيش خواهد آمد ( معمولا فاصله دو ديواره گيت از يك ديگر بين 70  الي 80 سانت ميباشد كه در اين مثال سلاح ذكرشده در مرحله اول از فاصله 35 سانتي ديواره و در مرحله دوم از فاصله 15 سانتي ديواره عبور كرده است ) اما نكته بسيار مهم اينست كه اپراتور به دليل اين تفاوت نميتواند تشخيص درستي از اندازه فلز عبور كرده بدست آورد ، لذا در يك گيت خوب با استفاده از سيستم نرم افزار تدوين شده براي گيت اين تفاوت به حداقل ممكن كاهش ميابد به نحوي كه جز در فواصل كمتر از 10 سانتيمتري ديواره ها همواره تعداد چراغ هاي روشن در بخش نمايش گر براي يك فلز مشخص بطور ثابت روشن ميگردد و اپراتور ميتواند به سهولت اندازه فلز عبور كرده را در هر شرائط تشخيص دهد .

بايد توجه داشت كه در گيت هائي كه توانمند نمايش محل فلز در امتداد طول بدن عابر هستند اين پديده بدليل استفاده از چند سنسور در طول ديواره ( بين 5  الي 12 سنسور ) و عدم يكنواختي حساسيت  در آنها بيشتر مشاهده ميشود ، لذا به اختصار بايد گفت كه در يك گيت خوب همواره نمايش اعلام عبور يك فلز مشخص از جميع نقاط سطح عبور آن بايد ثابت باشد .

5- حساسيت در مرز سنسورها ي نصب شده در ديواره هاي گيت
امروزه براي كشف دقيق تر محل فلزهمراه عابر ، از چند سنسور در ديواره هاي گيت استفاده مينمايند ( بين 5 الي 12 سنسور ) اما يكي ديگر از خصوصيات سيستم كشف فلز ، مورد استفاده در انواع گيت ها ، اينست كه هرچه فلز به مركز سنسورهاي تشخيص ( نصب شده در ديواره هاي گيت ) نزديك تر باشد ، اثر آن بر سيستم بيشتر است ، لذا حساسيت در مرز بين دوسنسور متوالي به مراتب كمتر از مركز هريك از آنها خواهد بود ، اين پديده باعث ميشود كه كشف فلز در امتداد طول ديواره گيت برحسب دوري و نزديكي آن به مرز هريك از سنسورها مشكلاتي را پيش آورد ، بخصوص اگر فلز مورد نظر كوچك باشد ، تجربه ما و ديگر متخصصين حفاظت ، در نهاد ها و سازمانهائي كه همواره تجربيات و ارشادات آنها چراغ راه ما بوده است نشان ميدهد كه در برخي موارد تشخيص يك فلز مشخص كوچك در مرز بين سنسورهاي برخي از انواع گيت ها عملا انجام نمي شده  است درحالي كه همين فلز ، چند سانت بالاتر و يا پائين تر از محل مرز به سهولت مشخص ميگرديد و حتي در برخي از انواع پيشرفته تر اين گيت ها ، اين پديده در نزديك سقف كتيبه ، و بخصوص سطح نزديك به زمين محل استقرار گيت بحدي است كه امكان تشخيص يك فلز متوسط مانند يك سلاح سرد ( چاقوي جيبي با تيغه 10 سانتي ) امكان پذير نميباشد ، به همين دليل در يك گيت خوب بايد يك فلز مشخص در جميع نقاط امتداد طولي گيت نه تنها تشخيص داده شود بلكه اين تشخيص بايد همواره ثابت باشد تا اندازه آن براي اپراتور در تمام شرائط مشخص گردد .

6- قابليت هاي ساختاري گيت:

1- سيستم هاي تغذيه گيت :
گيت ها بطور اصولي با برق شهر ( 220 ولت 50 سيكل ) كار ميكنند ولي در زمان قطع برق بايد بتوانند به كارخود ادامه دهند ، بنظر ميرسد كه ساده ترين راه در اين خصوص استفاده از UPS.  باشد اما بايد در نظرداشت كه استفاده از UPS.  در همه شرائط ممكن است مقدور نباشد ، لذا يك گيت خوب بايد بتواند با استفاده از منابع تغذيه جانبي از قبيل باطري داخلي يا خارجي ، بدون توقف به دليل قطع برق ، بكارخود ادامه دهد ، همچنين با توجه به شرائط محل نصب گيت ، بخصوص سمت استقرارآن در اكثر موارد ورودي كابل برق به گيت با اشكالاتي مواجه ميگردد كه مهم ترين آن معكوس بودن سمت پريز برق محل استقرار گيت  با سمت ورودي برق در ديواره گيت ميباشد كه اين امر باعث ميگردد كابل تغذيه برق از مقابل امتداد ورود عابرين ، عبور نمايد و يا از طريق سقف محل استقرار گيت كشيده شود .

2- طراحي ساخت و مواد استفاده شده در ساخت گيت
هرچند زيبائي و هارموني رنگهاي مواد استفاده شده در ساخت بدنه گيت در ابتدا جلب توجه مينمايد ولي بايد توجه داشت كه نوع اين مواد و مقاومت آنها در مقابل تغييرات شرائط جوي در دراز مدت به چه ميزان خواهد بود ، زيرا در اكثر موارد گيت ها در ابتداي مدخل ورودي اماكن نصب ميگردند و از حفاظت محيطي بالائي برخوردار نيستند ، همچنين مواد استفاده شده در ساخت بخش هاي مختلف سيستم هاي الكترونيك گيت از قبيل : مدارات چاپي ( بردهاي الكترونيك ) ، سوكت ها و كابل هاي انتقال و اتصال بخش هاي مختلف سيستم به يكديگر و از همه مهم تر قطعات الكترونيك مورد استفاده درگيت بايد حتما توانائي كار در شرائط مختلف جوي ( درجه حرارت بالا و پائين محيط نصب ) به خصوص مناطق مرطوب را دارا باشند .

 طراحي ساخت گيت : قسمت هاي مختلف آن بايد به سهولت حمل و به يكديگر متصل گردد و طراحي بخش هاي مختلف آن بايد بگونه اي طراحي شده باشد كه در مواقع لزوم  به سهولت قابل تعويض با قطعات جايگزين باشد .

7- سيستم مديريت گيت ؟
سيستم مديريت گيت يا بعبارت ديگر برنامه نرم افزار اجرائي گيت از مهمترين بخش هاي هرگيت است زيرا مديريت انجام كليه خواسته هاي شمارا از هرجهت عهده دار ميباشد به همين دليل امروزه اكثر گيت ها به اين سيستم مجهز شده اند ، اما نكته قابل توجه در اين بخش وجود سيستم نيست بلكه توانمنديها و سازگاري آن با بخش هاي ديگر سيستم الكترونيك است به نحوي كه بتواند با بالاترين بهره وري ممكن به كليه نياز هاي شما در خصوص تنظيم و استفاده از گيت پاسخ دهد و به سهولت قابل دسترسي و استفاده باشد . لذا يك گيت خوب از برنامه ميكروپرسسور كامل تري نسبت به انواع مشابه خود استفاده ميكند و اطلاعات و پارامترهاي قابل تنظيم بيشتري را در اختيار شما قرار ميدهد ، البته بايد به اين نكته توجه نمود كه اين پارامترها بايد در جهت كسب اطلاعات بيشتر براي تنظيم دقيق تر گيت و سهولت تشخيص اپراتور باشد نه نمايش موارد غير ضروري كه بيشتر براي جلب توجه و تبليغ مورد دارد تا اجراي مأموريت .