مزاياي تبليغات اينترنتي

كرنر دراين باره مي گويد: «مزيت  درج آگهي هاي بر– خط اين است كه داراي اين توانايي هستند كه استفاده از رسانه هاي سنتي را افزايش داده و مكمل رسانه هاي سنتي مي باشند، ‌توانايي برگشت سرمايه دارند، باعث برنامه ريزي دقيق تر براي مخاطبان پراكنده مي شوند و پارازيت ها را از بين مي بردند». ازجمله مزاياي ديگر مي توان به موارد زير اشاره كرد :
- امكان هدف گيري دقيق مخاطب
- هزينه مناسب
- نظارت دقيق مستمر و بي واسطه
- امكانات بيشتر در اطلاع رساني
- ايجاد ارتباط دو طرفه
- دسترسي جهاني و شبانه روزي
- ايجاد دسترسي مستقيم به ليست محصولات