نکاتی برای موفقیت در کار

1.    عملكرد مالی سازمان خود را با اطلاعات دیگر سازمان ها مقایسه كنید تا بدین ترتیب به نقاط ضعف سازمانتان پی ببرید.

2.    آینده خود را خودتان شكل دهید و گرنه فرد دیگری آن را برایتان شكل خواهد داد.

3.    توجه به برنامه ریزی كلیدی ، عامل ماندگاری یك سازمان است.

4.    تذكرات تهدید آمیز به طور قطع از سازندگی انتقاد می كاهد.

5.    چنانچه به شما پیشنهاد شد كه مسئولیتی را بپذیرید به خاطر داشته باشید كه این ، نوعی تقدیر و قدردانی از شماست.

6.    وجود یك  تشكیلات ، حاصل موفقیت و انتخاب مناسب افرادی است كه برای كارهای مهم و كلیدی برگزیده شده اند.

7. هیچ چیز به خودی خود اتفاق نخواهد افتاد ، فقط لیاقت ، مدیریت و شهامت است كه مجال خواهد داد مسائل به آن خوبی كه شما می خواهید اتفاق بیفتد. به مسئولیت خود عمل كنید و كنترل كار را در دست خود نگه دارید.

8. كارفرمایان موفق  به دنبال كسانی هستند كه بتوانند بهتر از كار معمولی كار كنند، خوب فكر كنند و بیش از حد انتظار، توجه دیگران را به سوی خود جلب كنند.

9.    هر كس مدیر نالایق را به كار گمارد ، به همه موجودات خیانت كرده است.

10.اقتدار پس از اطاعت می آید. به محض این كه انسان از قانون اطاعت كند قانون به اطاعت او در می آید.

11. شما همیشه آزاد هستید كه انتخاب كنید چه كاری را اول انجام دهید ، چه كاری را پس از آن انجام دهید و چه كاری را اصلاً انجام ندهید.

12.  توانایی شما در به تعویق انداختن خوشی های كوتاه مدت ، تعیین كننده میزان پیشرفت مالی شما در درازمدت است.

13.تمام روز را كار كنید و هر دقیقه را هم به حساب بیاورید.

14.انجام كارهایی را شروع كنید كه بیش از همه موجب ترس ، اضطراب و استرس در شما می شود.

15.  هنگامی كه مشغول انجام كار بزرگی هستید آن را به صورت تمام شده در ذهن خود مجسم كنید.