اهداف تبلیغاتی

اهداف یا رسالت تبلیغاتی خواسته های مشخصی هستند که ازماموریت و بررسی محیطی ناشی می شوند ، در مورداهداف بیان این نکته ضروری است که چون زمان و منابع محدوداست اهداف تبلیغاتی اهمیت زیادی دارد، در این زمینه بایداثربخشی تبلیغات و سهم بازار یا سایر اهداف باید به طور کامل روشن باشد .

به طو رکلی اهداف کلی تبلیغات از جمله تبلیغات اینترنتی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد که هرکدام در جا و نوع خود ویزگی خاصی دارد که به تبلیغ وکمک بسزایی می نماید .

- اهداف اطلاع رسانی

- آگاه کردن مشتری ازمحصول جدید

- پیشنهاداستفاده جدیدازمحصول وآگاه کردن بازارازتغییرقیمت

- آگاه کردن مشتری ازقیمت های جدید محصول

- آگاهی به مشتری دربازه طرز کار محصول

- توصیف وتشریح خدمات موجودبرای محصول

- تصحیح برداشت های غلط مشتریان

- کاهش ترس مشتریان

- ایجاد تصویرمناسب برای شرکت ارائه دهنده کالا

- اهداف ترغیب مشتریان

- تشویق و ترغیب مشتری برای خرید محصولات

- تغییر و تصحیح ادراک مشتری نسبت به ویژه گی های محصول

- تشویق مشتری برای اتخاذ تصمیمات فوری در خرید محصول

- تشویق مشتری برای برقراری تماس تلفنی با بخش فروش و بازاریابی شرکت

- یادآوری به مشتری نسبت به نیازهای آتی به محصول تبلیغ شده

- یادآوری به مشتری برای مکان خرید محصول

- حفظ ونگهداری جایگاه محصول در ذهن مشتری

بطور کلی اهداف تبلیغات را می توان شناساندن و ایجاد ذهنیت یک مشتری نسبت به یک کالا و یا خدمات مورد نیاز وی می باشد .