جوجه بوقلمون

1-آیا صرفه اقتصادی بوقلمون چگونه است؟
جواب : در طرح جهاد کشاورزی حداقل پرورش بوقلمون صنعتی (سفید)به جهت صرفه اقتصادی 2000قطعه و حداکثر 10000 قطعه میباشد
تعداد کم این فعالیت توجیه اقتصادی ندارد به لحاظ وقت -حجم سرمایه گذاری-اجاره بها-هزینه های کارگری-هزینه تهیه دان-و غیره

2-در هر متر مربع چه تعداد قطعه میشود پرورش داد؟

جواب: با توجه به اقلیم منطقه از لحاظ سردی یا گرمی هوا بدین صورت میشود عمل کرد در تابستان به لحاظ گرمای هوا و حد تحمل پرنده و بسته به سیستم خنک کننده هوا از 2.5 قطعه تا 3 قطعه در هر متر مربع در نظر گرفته میشود

در مناطق خنک و سردسیر 4 قطعه در هر متر مربع تا 15 کیلو گرم وزن زنده در نظر گرفته میشود

3-پروتئین مورد نیاز پرنده؟

جواب:

در ماه اول میزان پرو تئین مورد نیاز28 درصد
در ماه دوم میزان پرو تئین مورد نیاز26 درصد
در ماه سوم میزان پرو تئین مورد نیاز23 درصد
در ماه چهارم میزان پرو تئین مورد نیاز21 درصد
4-آیا از مزارع اطراف که مرغداری دارند میشود دان تهیه کرد؟

جواب:البته اگر نهاده(ذرت-سویا-گندم-متیونین-لیزین-روغن-صدف-فسفات و.....) باشد بله
 ولی اگر دان ساخته شده آماده مرغی باشد خیر باید نسبت به احتیاجات پرنده دان آماده شود

5-پنجره ها به چه شکل باید باشد؟
جواب:
 باید پوشانده شود و نور داخل سالن نباشد و بصورت بالا و پایین باز شود که ابتدای ورودی هوا به سقف بعد به زمین آید -لولایی چپ به راست نباشد