رشد اينترنت در جهان و ايران

در ايران حدود ۵۰ سال قبل تلويزيون را رسانه نوين خطاب کرده‌اند. اين رسانه نوين در روزهاى نخست حضور خود براى کسب محبوبيت مى‌بايستى کارآئى خود را اثبات مى‌نمود اما اکنون تقريباً در هر خانواده‌اى يک دستگاه تلويزيون وجود دارد. بر اساس گزارشى که در همان زمان در روزنامه‌ها به چاپ رسيد آمده بود که -۱۳ سال پس از توليد تلويزيون ايرانيان نيز اين جعبه جادوئى را در خانه‌هاى خود پذيرفتند-. و ۲۰ سال به طول انجاميد تا راديو به ايران بيايد و ۳۰ سال ديگر تا سينما در ايران ساخته شد.
و اينک سؤال اين است که آيا اينترنت نيز مى‌تواند جاى خود را در ايران باز کند؟
با بررسى مدل روند ورود تکنولوژى به ايران درمى‌يابيم که نتايج دقيقاً مانند ساير کشورها است اما با اندکى تأخير. به‌عبارت ديگر تلويزيون هم در ايران همانند ساير کشورها محبوب شد اما با تأخير. براى اينترنت نيز همين اتفاق افتاده و خواهد افتاد.

رشد استفاده از اینترنت در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰

بر اساس گزارش سایت اینترنتی www.internetworldstats..com بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ استفاده از اینترنت در جهان ۵۲۸.۱ % افزایش یافته است. این درصد رشد در کشورهای خاورمیانه ۲,۲۴۴.۸ % بوده است که در تمام این سال‌ها در جهان بیشترین نرخ درصد رشد بوده است.

براساس تحقیقات شمار کاربران اینترنت در ایران در سال ۱۹۹۴ از ۲۵۰ هزار نفر فراتر نمی‌رفت که ضریب نفوذ صفر درصد داشت. در سال ۲۰۰۳ این ضریب نفوذ به ۳/۵ افزایش یافت. مرکز آمار اینترنت در جهان (Internet World Stats) در فوریه ۲۰۰۵ (اواخر سال ۱۳۸۳) تعداد کاربران اینترنت ایران را ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و با ضریب نفوذ ۷ درصد اعلام کرد.
طبق آمار IWS در ژوئن ۲۰۱۰ ، در ایران ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ کاربر یعنی ۴۳.۲% جمعیت ، ثبت شده است. همین آمار در ژوئن سال ۲۰۱۱ به ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ کاربر یعنی ۴۶.۹% جمعیت رسید.
در حال حاضر ایران رتبه نخست خاورمیانه را برای بیشترین تعداد کاربران اینترنت و رتبه چهاردهم جهان را برای بیشترین تعداد کاربران نسبت به جمعیت ، دارد.