هدف گذاری در تبلیغات

((هدف های ما طرح ونقشه کلی هستند که اندیشه ما را هدایت می کنند ." آنتونی رابینز"))

برای کلمه هدف در متون مدیریتی و بازرگانی مفاهیم بسیاری وجود دارد که مسئله هدف یکی از مسایل بسیار اساسی و مهم در هرعلمی به ویژه علم مدیریت و مدیریت استراتژیک است حتی شایدبتوان ادعا کرد که درموردآن بیش از هر مفهوم ، دربرنامه ریزی بحث ونظروجود دارد .

به ویژه دربرنامه ریزی تبلیغاتی ، برنامه ریزی رسانه ای ، برنامه ریزی نام ونشان سازی این مساله بسیار جای بحث وبررسی دارد .

اهداف تبلیغاتی مقاصدی هستند که سیستم مدیریت تبلیغات در جهت آنها حرکت می کند. ورودی ها ، فرایندها و خروجی های یک کمپین تبلیغاتی همگی درراستای رسیدن به اهداف عمل می کنند .

اهداف تبلیغاتی همگی در راستای رسیدن به اهداف عمل می کنند.اهداف تبلیغاتی مناسب منعکس کننده منظور یک سازمان هستند.به عبارت دیگر مستقیما"از ماموریت سازمان منتج می شوند.

هدف ها را باید به دو دسته هدف های بلندمدت و کوتاه مدت (سالانه ) تقسیم کرد.

به طور مثال می توان هدف بلندمدت تبلیغات سایت آمازون را دستیابی به مخاطب بیشتر و بدست آوردن بازارهدف گسترده تر و هدف کوتاه مدت از تبلیغات خود را فروش بیشتر برای دوره های کوتاه مدت عنوان کرد .

هدف های تبلیغاتی ، اعم از کوتاه مدت یا بلند مدت باید دارای ویژگی های زیر باشند :

1- چالشگر : اهداف تبلیغاتی باید چالش برانگیزبرای مخاطبان و کارکنان باشدودستیابی به آنهابه سادگی میسر نباشد تا در کارکنان و مخاطبان انگیزه لازم وپایدارایجادکند .پیام های تبلیغاتی باید بتوانند انگیزه ها و نیازهای نهفته مخاطبان را تحریک کنند وحتی بتوانند انگیزه ها و نیازهای جدیدی را ایجادکنند .

(( هدف از تبلیغات شرکت ما سلام به کارکنان مان است .""بانک ولزفارگو"" ))

2- قابل سنجش : اهداف تبلیغاتی باید طوری باشند که بتوان میزان دستیابی به آنها را به صورت کمی ارزیابی کرد .

((هدف از تبلیغات شرکت ما رسیدن به سقف 72درصدی از سهم بازاراست . ""نوکیا ""))

 

3- با ثبات : یعنی در یک دوره زمانی معقول ،معنی دار باشند .اهداف تبلیغاتی نباید دور ازذهن و متغیر باشند باید برای مخاطبان و خود بایستی شرکت با ثبات و معنی دارباشد .

 

((ما با تبلیغات زندگی دوباره بین کودکان را تعریف می کنیم . ""یک شرکت سازنده اسباب بازی "" ))

4-روشنی : اهداف تبلیغاتی باید به روشنی و با دقت مشخص کندکه درچه حالتی محق می گردد .

(( تبلیغات نشان دهنده قدرت ماست . "" شرکت کوکاکولا ""))

 

((برای راه رفتن در آن سوی کره زمین تبلیغ می کنیم . "" یک شرکت تولید کفش چینی ""))

 

ویژگی های دیگری نیز برای اهداف از جمله :قابل قبول ، انعطاف پذیر، مناسب ، قابل فهم و دست یافتنی ذکر شده است .