تبلیغات مؤثر چیست

تبلیغات موثرعبارتنداز:

1- ابتکاری : پیام تبلیغات را به شیوهای کاملا"جدید و ابتکاری ارائه دهید .

2- تند و کوبنده : عنوان تبلیغات ، متن آگهی یا تصاویر باید به قدری گیرا وجذاب باشد که خوانندگان یا شنوندگان را درجای خودمیخکوب کندد.

3- به یادماندنی : تبلیغات بایدطوری باشدکه هرزمان مشتری هابه محصولات وخدمات مشابه فکرکنندمحصول شما رابه یادآورند .

4- واضح و روشن : پیام تبلیغاتی باید دقیق و روشن باشد و برای همه قابل درک باشد .

5- روشنگر: تبلیغات بایددرمورد کالای شما به مردم اطلاعات دهد و درعین حال دلایل مهمی برای خریداین کالا ارائه کند.

تبلیغات موثرباعث فروش کالامی شود .البته کالایی که به وعده های تبلیغاتی عمل کنددرضمن تبلغات موثر باعث فروش کالاهای بدهم می شود،ولی فقط برای یک مرتبه .

آگهی هایی که توجه خوانندگان را جلب می کنند ، روی آن ها تاثیرمی گذارندو شانس خوانده شدن دارند ،آگهی هایی هستند که به طورجذاب و چشمگیری طراحی شده اندو خوانندگان را به درنگ وامی دارند.

آگهی های خوب پرازمطالب درهم و برهم نیستند،بلکه عناوین هوشمندانه و طراحی های چشمگیری دارند.این نوع آگهی ها دوست خوانندگان هستند .

اولین گام در تهیه یک برنامه تبلیغاتی ،مشخص کردن اهداف تبلیغات است .این گونه تصمیمات غالبا" تحت تاثر تصمیم های قبلی درباره بازارهدف ،تعیین جایگاه دربازارو ترکیب عناصر بازاریابی ، تعیین کننده وظیفه ای است که اجرای آن در کل برنامه بازاریابی برعهده تبلیغات خواهدبود.

برای یک برنامه تبلیغاتی ، اهداف ارتباطی و فروش بسیاری را می توان تعین کرد. یک هدف تبلیغاتی ،یک وظیفه ارتباطی خاص است که باید ظرف مدت زمانی خاص و با مخاطبان هدف خاصی برقرارگردد.

اهداف یک برنامه تبلیغاتی خاص بستگی مستقیم به اهداف شرکت یا سازمان داردو با کالایی که قصد تبلیغ آن راداریم دررابطه مستقیم است .

شیوه Dagmar روشی برای تعیین اهداف تبلیغات است . بنابر روش مزبور همه برنامه های تبلیغاتی بایدبه دقت ،مخاطب هدف راتعیین کرده ودرصدتغییرات مطلوب با معیارخاصی ازاثربخشی ومدت زمانی که آن تغییر یابد عملی گردد را مشخص کند .

اهداف تبلیغات را می توان براساس غرض از تبلیغات تقسیم کرد . غرض از انجام تبلیغات ممکن است آگاه کردن ، متقاعد کردن ، یا یادآوری باشد .

درتنظیم برنامه آگهی بایداهداف را بر مبنای تصمیمات قبلی در باره بازارهدف ، موضع بازار وعناصر بازاریابی مشخص کرد . باتوجه به موضع گیری در بازارو استراتزی عناصر بازاریابی ، هدف آگهی در برنامه کلی بازاریابی تعیین می گردد.